23 พฤศจิกายน 2565 | 16:52 น.

16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” 

21 - 23 พฤศจิกายน 2565 : สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production ภายใต้แนวคิด “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ของภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน SCP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

โดยในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการ TBCSD และ ประธาน Thai SCP Network  ได้เข้าร่วม Side Event ในหัวข้อ “Public Private Collaboration in Action” พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ PPP Plastics และโครงการมือวิเศษ x วน และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก AEPW (Alliance to End Plastic Waste) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. Eco Digiclean Klongtoei 2. Rayong Less-Waste และ 3.Paving Green Road อันเป็นต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ตามวาระแห่งชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความมุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศผ่านการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม