22 พฤศจิกายน 2565 | 19:17 น.

16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy”

21-23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) และเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งเอเซียแปซิฟิก (APRSCP) ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 16th Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production ภายใต้แนวคิด “Bridging Net Zero Transition by SCP and Circular Economy” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ของภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน SCP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

โดยในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของนานาชาติและประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์” ด้วยความชื่นชมของผู้ร่วมงานทั้งระบบออนไลน์ และออนไซด์ ซึ่งมี Mr. Sanjay Kumar, President of APRSCP Board of Trustees และ ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ประธาน Thai SCP Network และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแลดล้อมไทย กล่าวต้อนรับ การประชุมครั้งนี้จัดแบบ Neutral Carbon Event