19 พฤศจิกายน 2565 | 17:05 น.

COP27

สืบเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27 (COP27) ในระหว่างวันที่ 6 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของการประชุม COP27 ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศในการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ค.ศ. 2030 ให้สอดคล้องกับการยกระดับเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065 ในทุกสาขา โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เป็นร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2030 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2050 และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเชิงพาณิชย์ก่อนปี ค.ศ. 2040 การดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังเน้นการส่งเสริม BCG Economy Model ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อบูรณาการความร่วมมือ และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน โดยในช่วงท้าย รมว.ทส. ได้กล่าวเน้นย้ำว่า เราต้องเริ่มดำเนินการในทุกด้านเดี๋ยวนี้ มากกว่าแค่การพูด เพราะเราเป็นผู้กำหนดอนาคตของเราเอง “การร่วมมือร่วมใจ จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้”

นอกจากนี้ ภายในการประชุม COP27 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้าร่วมในนำเสนอข้อมูลในกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ภายใต้หัวข้อ Empowering Climate Actions toward Net Zero Emission อีกด้วย

ทั้งนี้ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งในการร่วมนำเสนอข้อมูลขององค์กรสมาชิก TBCSD เกี่ยวกับ การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต ภายใต้หัวข้อ TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”