11 พฤศจิกายน 2565 | 19:09 น.

ประชุม The International Dialouge (Online in English) “Mainstreaming Biodiversity in Agriculture in Thailand: Case and Experiences Sharing”

11 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดการประชุมนานาชาติ “The International Dialouge (Online in English) “Mainstreaming Biodiversity in Agriculture in Thailand: Case and Experiences Sharing” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการ สพภ. และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมด้วย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผอ.สพภ. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

การประชุมนานาชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศต่าง ๆ และหารือแนวทางการทำงานร่วมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ