11 พฤศจิกายน 2565 | 19:01 น.

เสวนา SUMERNET Research and Policy 

10 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงาน SUMERNET Research and Policy Forum ซึ่งจัดโดย Stokeholm Environment Institute (ประเทศสวีเดน) ณ โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพฯ 

โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Regional cooperation mechanisms that facilitate an effective nexus approach to address insecurity issues of water, energy, and food in the region” หรือ การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำ พลังงาน และอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ ในภูมิภาคล้านช้าง-แม่โขง 

การประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้มีประเทศในเขตลุ่มน้ำโขง อาทิ ประเทศลาว ประเทศพม่า  ประเทศกัมพูชา  ประเทศเวียดนาม และประเทศไทย  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ด้านแนวทางการจัดการน้ำตามหลักการ Food-Water-Energy NEXUS