17 มิถุนายน 2565 | 18:26 น.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565"

17 มิถุนายน 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ “ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565” ณ โรงแรมเดอะเบคีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อการนำเสนอข้อมูลในรายงานและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

การประชุมได้รับเกียรติจากนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2538  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงภาพรวมของการจัดทำร่างรายงานฯ โดยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นหลายสาขา อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงเป็นความท้าทายในการกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาเดิมก่อนสถานการณ์โควิด 19 ไม่ให้เกิดขึ้นหรือมีความรุนแรงมากขึ้น
 
ทั้งนี้ การประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นางสาวธันณี ศรีสกุลไชยรัก นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ นายสมชาย จริยเจริญ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในโรงแรม และผู้เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์ โดยมีข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ควรให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เป็นปัญหาในปัจจุบันเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน อีกทั้งการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เป็นต้น 

ข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การปรับปรุงรายงานให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป