17 มิถุนายน 2565 | 18:03 น.

งานแถลงข่าวผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

15 มิถุนายน 2565  โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) ภายใต้การนำของ TBCSD ร่วมกับ FTI และ องค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ได้จัดงานแถลงข่าวผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และ Facebook Live เพจ TEI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อน Roadmap การจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ PPP Plastics ยังร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG Model โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI และเลขาธิการ TBCSD ในฐานะประธาน PPP Plastics กล่าวต้อนรับและบทบาท PPP Plastics กับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย และ คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวปาฐกถาบทบาทภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศร่วมกับภาคธุรกิจไทย และ คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทภาคอุตสาหกรรมไทยในการร่วมมือขับเคลื่อน Road Map การจัดการขยะพลาสติก

นอกจากนี้ ได้มีการจัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ระหว่าง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ในนาม TBCSD ให้กับ คุณภราดร จุลชาต ในนามกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก FTI เพื่อสานต่อและขยายผลการดำเนินงานของ PPP Plastics และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความมุ่งมั่นขององค์กรภาคธุรกิจไทย ผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก PPP Plastics ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ตอบโจทย์ทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ อันเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของสังคมไทยให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วงการเสวนา หัวข้อ “ต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย” ได้รับเกียรติจาก คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์, คุณคงศักดิ์ ดอกบัว, คุณสมจิตต์ นิลถนอม, ดร.อรทัย พงศ์รักธรรม และ คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล มาร่วมนำข้อมูลที่สำคัญเพื่อร่วมสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อันจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน