14 มิถุนายน 2565 | 10:05 น.

เชิญเข้าร่วมอบรม "EP.1 การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565