16 ธันวาคม 2564 | 19:51 น.

“พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤติ” ...งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

15-16 ธันวาคม 2564 งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นคุณค่าและกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เชื่อมโยงสถานการณ์สังคมในช่วงวิกฤติสุขภาพให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจพร้อมกันก้าวไปด้วยกัน  โดยงานครั้งนี้ คุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานวิชาการและเข้าร่วมการพัฒนาข้อเสนอและร่างมติเฉพาะประเด็นร่วมกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมนี้  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ร่วมแสดงถ้อยแถลงสนับสนุนการขับเคลื่อนร่างมติ “การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ”* ในทุกประเด็น และโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤติโควิด-19 ซึ่งได้ให้ความห่วงใยต่อการจัดการปัญหาขยะ ให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกจัดการขยะทุกประเภทตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง* ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาเมือง เพิ่มบทบาทและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายพลังพลเมืองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ TEI จะให้การสนับสนุนงาน ด้านวิชาการและพัฒนาร่วมกับภาคีต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน ให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี ตามทิศทางเส้นทางเดินของมติฯ ต่อไป