16 ธันวาคม 2564 | 19:46 น.

“From Policy to Practice: How Thailand Deal with Climate Change and Environmental Crisis?”

16 ธันวาคม 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เข้าร่วมการประชุม ในการประชุม International Virtual Conference ENRIC 2021: Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability และเป็น Keynote speaker บรรยายในหัวข้อ “From Policy to Practice: How Thailand Deal with Climate Change and Environmental Crisis?” การบรรยายครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ต่อการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การประชุมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กว่า 100 คน จากหลายประเทศทั่วโลก