14 ธันวาคม 2564 | 20:00 น.

How Thailand is Applying a Bio-Circular-Green Economy in Its Urban Agenda

14 ธันวาคม 2564  ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เข้าร่วมงานสัมมนา Thematic Webinar #5:Circular City Hubs: Improving thriving, liveable, resilient urban centres  ซึ่งจัดโดย International Urban and Regional Cooperation (IURC) และเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “How Thailand is Applying a Bio-Circular-Green Economy in Its Urban Agenda” งานสัมมนาครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าวได้รวมรวมผู้นำเมืองและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ จากประเทศใน ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และออสเตรเลีย