24 พฤศจิกายน 2564 | 18:40 น.

TBCSD ร่วมกับ TEI เปิดเวทีระดมสมอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model