22 พฤศจิกายน 2564 | 19:14 น.

สภาวะแวดล้อมโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 64) ในหัวข้อวิชา “สภาวะแวดล้อมโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” การบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านความมั่นคงของชาติ อาทิ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ และแผนการส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแผนเศรษฐกิจ BCG Economy Model ในประเทศไทย การบรรยายในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญ และโอกาสของประเทศไทย ต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ