24 กันยายน 2563 | 16:02 น.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

21 กันยายน 2563 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. นายสุประกิจ ทองดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม 3.3.ผศ.ดร.ประวรดา.โภชนจันทร์  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4.นางศรีนวล สุขสด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (สถาปนิก) และ 5.คุณภูมิพงศ์ แพรกทอง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)​

ในการนี้  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน หมวด 1  พร้อมด้วย  คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ คุณมนตรี ชำนาญโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและการเงิน  และคณะทำงาน Green Office ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 6 หมวด ให้คณะกรรมการได้รับทราบและเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสิน