12 ตุลาคม 2564 | 16:36 น.

ขอความร่วมมือ งด/หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดีียวทิ้ง (Single use Plastic)