27 กันยายน 2565 | 18:36 น.

27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก (WORLD TOURISM DAY)

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น “วันท่องเที่ยวโลก” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับว่าการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นเสาหลักของการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งการเฉลิมฉลองวันท่องเที่ยวโลกครั้งที่ 42 ในปี 2022 นี้ จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

สำหรับหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกปีนี้ คือ “Rethinking Tourism” โดยมุ่งเน้นไปที่การคิดทบทวนเรื่องการท่องเที่ยวหรือการจินตนาการถึงการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้ง เพื่อจะสื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวสู่อนาคต ที่ยั่งยืนมากขึ้น ถือเป็นครั้งแรกที่สมัชชาสหประชาชาติจัดอภิปรายพิเศษเรื่องการท่องเที่ยว เนื่องจากต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปี 2021 แต่อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคโควิดระบาด เพราะอัตราการฟื้นตัวของทั่วโลกยังคงช้าและไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งมาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ จากโรคระบาดมีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว การอภิปรายจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อระบุแนวทางการแก้ไขและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

การเดินทางหรือการท่องเที่ยว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ เพราะการเดินทางไปในที่ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลาย ทำให้เห็นถึงความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงที่มนุษย์มีร่วมกัน ถึงเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวด้วยความคิดใหม่ สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เว็บไซต์ของ องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) https://www.unwto.org
เรียบเรียงโดย: คุณจุฑาทิพย์ พูลเลิศ นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
บรรณาธิการโดย: คุณสุทัสสา วงศ์ราช นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย