19 กันยายน 2565 | 14:46 น.

วันอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ 20 กันยายน


“แม่น้ำ คู คลอง” มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ การหล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร การระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในบริเวณที่ราบลุ่ม รวมทั้งการนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภคของบ้านเรือน และยังเป็นแหล่งกำเนิดศิลปวัฒนธรรมทางน้ำมากมาย เช่น การแข่งเรือ ประเพณีลอยกระทง และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์คูคลอง ผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนริมคลอง เช่น การปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์วิถีคลอง พัฒนาเส้นทางการเข้าถึงชุมชนทางน้ำ ปรับปรุงท่าเรือด้านหน้าตลาดเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวฝั่งคลองโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการจัดการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จนนำสู่การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลอง

เนื่องในวัน “อนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ” 20 กันยายน ของทุกปี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลองให้ใสสะอาด ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำ สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์คูคลอง เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คู คลอง ให้สวยงามและคงคุณค่าให้ด้านต่าง ๆ สืบไป
เรียบเรียงโดย สันธิลา ปิณฑะคุปต์ เจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย