31 กรกฎาคม 2565 | 01:38 น.

ร่วมรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้อยู่เบื้องหลังการคุ้มครองผืนป่า

31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day กำหนดขึ้นในทุกปีโดยสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า เมื่อปี 2549 เพื่อรำลึกถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการคุ้มครองผืนป่าที่ยังมีภัยคุกคามอยู่รอบด้าน 

ป่าไม้ถือเป็นถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติของพืชและสัตว์หลากหลายชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยมีชนิดพันธุ์แกนหลัก (Keystone species) เช่น เสือโคร่ง เสือดำ หรือเสือดาว มีชนิดพันธุ์ที่เป็นร่มเงา (Umbrella species) เช่น ช้างป่า เนื่องใช้พื้นที่อาศัยขนาดใหญ่ การคุ้มครองที่อยู่อาศัยของช้าง ย่อมเป็นผลดีต่อสัตว์ป่าอื่นด้วย

ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ายังคงทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อต่อต้านหรือยับยั้งการลักลอบล่าสัตว์ป่าและเก็บหาพืชป่าเพื่อการค้า การบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตรและรีสอร์ทที่พัก กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ไม่รับผิดชอบ รวมถึงการดับไฟป่า อีกทั้งยังมีภารกิจในการติดตามและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

พวกเราผู้ได้รับประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอรำลึกถึงวีรชนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้อุทิศตนและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พวกเราสามารถเป็นกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่งในการพิทักษ์และคุ้มครองผืนป่า ด้วยพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเฝ้าระวังและการลดภัยคุกคามผืนป่าในทุกรูปแบบ
#เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
#ความหลากหลายทางชีวภาพ
#สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย