23 มิถุนายน 2565 | 19:05 น.

Coaching: Upgrade Happy Workplace ยกระดับองค์กรสุขภาวะ ระยะ 2

เพราะสมดุลงานและชีวิตส่วนตัว มีผลต่อสุขภาพและความสุขของคนทำงาน และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขององค์กร  เราจึงต้องมาและหาวิธีสร้าง Work-Life Balance หารากของปัญหาหลักที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงลงมือแก้ไขปัญหา ช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น รวมถึงลดผลกระทบจากงานที่ขาดสมดุล

23 มิ.ย. 65 
คุณอังคณา ภิญโญกุล (พี่เตย) วิทยากรจากทีมที่ปรึกษา SHARE ให้การอบรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ กิจกรรมสร้างองค์กรสุขภาวะ ฝึกการวิเคราะห์แนวคิด Work life balance problem solving ด้วยเครื่องมือ 3W ได้แก่ 
  • What หาปัญหาที่ไม่สมดุล 
  • Why หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา 
  • How กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 
รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานความก้าวหน้ากิจกรรมนำร่องสร้างสุข TEI Better Health พร้อมการนำเสนอผลการเรียนรู้ของแกนนำสร้างสุข TEI