17 มิถุนายน 2565 | 18:22 น.

ระบบนิเวศในลำน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชุมชน

9-16 มิถุนายน 2565 ทีมนักวิจัยโครงการจัดทำคู่มือการออกแบบมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน้ำของประเทศไทย (Ecosystem-based Adaptation: EbA) นำโดย ดร. จีรนุช ศักดิ์คำดวง ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประกอบการจัดทำคู่มือฯ สำหรับมาตรการปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน มาตรการฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งและมาตรการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแบบธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานีและระนอง จากการแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พบว่ามีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการจัดการและฟื้นฟูระบบนิเวศในภาคน้ำ ในขณะที่บางพื้นที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำโดยปราศจากความเข้าใจต่อผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน