17 มิถุนายน 2565 | 17:44 น.

สถานการณ์การจัดการขยะจังหวัดกระบี่และการพัฒนาความร่วมมือ

9 มิถุนายน 2565 โครงการ CE-Lanta ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อสถานการณ์การจัดการขยะจังหวัดกระบี่และการพัฒนาความร่วมมือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและขยะพลาสติกอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาต้นแบบความร่วมมือในการจัดการขยะในพื้นที่เกาะ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ร่วมด้วย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะโครงการฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วย คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย ร่วมกันสะท้อนข้อมูลและสถานการณ์การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของอำเภอเกาะลันตาในช่วงที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้ นับเป็นการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการขยะในจังหวัดกระบี่ และหารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโมเดลความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขับเคลื่อนการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป