16 มิถุนายน 2565 | 09:54 น.

16 มิถุนายน 2565 "วันเต่าทะเลโลก" World Sea Turtle Day

16 มิถุนายน 2565  "วันเต่าทะเลโลก" World Sea Turtle Day 
เต่าทะเล ชนิดพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ ที่เป็น Keystone Species แห่งท้องทะเล


เต่าทะเลเป็นชนิดพันธุ์ในระบบห่วงโซ่อาหารทำหน้าที่ส่งต่อพลังงานในระบบนิเวศทางทะเล จัดเป็นหนึ่งใน “Keystone Species” หรือ "ชนิดพันธุ์หลัก" ที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อสายพันธุ์อื่น หากชนิดพันธุ์หลักหายไปจากระบบนิเวศ ระบบนิเวศนั้นจะเสียสมดุล และอาจล่มสลายได้

เต่าทะเลมีหลายสายพันธุ์ ที่รู้จักกันดีได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่ากระ เต่าตนุ เป็นต้น โดยมีการทำรังและวางไข่บริเวณชายหาด เปลือกไข่และตัวอ่อนที่ไม่ฟักจะกลายเป็นธาตุอาหารคืนสู่ผืนทราย ลูกเต่าที่ฟักออกมาส่วนหนึ่งถูกสิ่งมีชีวิตอื่นกินเป็นอาหาร ขณะเดียวกันการกินอาหารของเต่าทะเลก็ได้ช่วยควบคุมปริมาณเหยื่อให้มีความสมดุล เช่น เต่ามะเฟืองช่วยควบคุมจำนวนแมงกระพรุน เต่ากระช่วยควบคุมจำนวนฟองน้ำในแนวปะการัง เต่าตนุกินหญ้าทะเลทำให้หญ้าทะเลเกิดการแตกใหม่อยู่เสมอ

เต่าทะเลได้ช่วยสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น การดำน้ำหรือการเฝ้าดูเต่าทะเลบนชายฝั่งกลายเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เต่าทะเลยังมีความผูกพันกับชุมชนพื้นเมืองหลายพื้นที่ ซึ่งเคารพเต่าทะเลในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรมท้องถิ่น

ทุกวันนี้ เต่าทะเลทั่วโลกกำลังถูกคุกคามจากสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งที่ทำลายแหล่งวางไข่ ปัญหาขยะทะเล ฯลฯ ทำให้เต่าทะเลลดจำนวนลงมาก จนเต่าทะเลบางสายพันธุ์มีสถานะเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically endangered species)

ยังไม่สายเกินไปที่เราจะช่วยกันฟื้นฟูและคุ้มครองทะเลและชายหาดอันเป็นแหล่งที่อยู่ของเต่าทะเล ด้วยการไม่สร้างขยะ ไม่ทิ้งขยะตามชายหาดและแนวปะการัง ร่วมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้เต่าทะเลคงอยู่และสร้างสมดุลระบบนิเวศให้ท้องทะเลได้ยาวนาน
เรียบเรียงโดย นวลพรรณ คณานุรักษ์ นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อ้างอิงจาก
- เว็บไซต์องค์กร SEE Turtles
- เว็บไซต์โครงการ Olive Ridley Project