7 พฤษภาคม 2565 | 16:31 น.

พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะและขยะพลาสติกอย่างมีส่วนร่วม

เกาะลันตา ประสบปัญหาการจัดการขยะเช่นเดียวกับเกาะอื่น ๆ ในประเทศไทย จากการผลิต บริโภคและการท่องเที่ยว และเป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมด้วยกัน
 
26 เมษายน 2565 ก้าวแรกของความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่เกาะลันตา ด้วยการสนับสนุนจาก บพข. และดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับภาคีความร่วมมือในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านฯ (บพข.)  ให้เกียรติกล่าว เปิดการประชุมและต้อนรับภาคีในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะและขยะพลาสติกอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายชุมชนจำนวน  29 แห่ง เพื่อพัฒนาต้นแบบความร่วมมือในการจัดการขยะในพื้นที่เกาะ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมด้วย ดร.พิรียุตม์ สุวรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โครงการฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงมีโอกาสและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะสู่ความยั่งยืน พร้อมด้วย คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย ร่วมกันสะท้อนข้อมูลและสถานการณ์การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา

การประชุมนี้ นี้จึงเป็น การประกาศเจตนารมณ์ต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในพื้นที่อย่างเป็นทางการของภาคีต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเกาะลันตาให้เป็นและคงความเป็น Green Lanta ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป