7 พฤษภาคม 2565 | 16:23 น.

ชุมชนปลอดถัง จุดเล็ก ๆ สู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน

ทต.สิเกา จ.ตรัง มีขยะเกิดขึ้นแต่ละวันกว่า 1.5 ตัน เทศบาลมีความกังวลต่อปัญหาดังกล่าว จึงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด้วยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม

28 เมษายน 2565 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการฯ พบว่าจากการดำเนินงานโครงการฯ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลดลงเหลือเพียง 800 กก./วัน ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ อาทิ การนำขยะอาหารไปเป็นอาหารสัตว์ การทำปุ๋ยหมัก และการจัดตั้งธนาคารขยะ ขยะเก่าแลกใหม่ ฯลฯ

โดยมีกิจกรรม “ถนนปลอดถัง” เป็นนวัตกรรมเด่นที่เกิดขึ้น ไม่วางถังขยะในชุมชน ใช้การนัดทิ้งนัดเก็บด้วยรถเสียงเพลง เมื่อได้ยินเสียงเพลง ชาวบ้านจะนำขยะมาวางไว้หน้าบ้าน และเจ้าหน้าที่จะการเก็บขน ซึ่งในช่วงแรกมีบางกลุ่มไม่เห็นด้วย แต่ด้วยการสร้างความเข้าใจของผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนทั้งหมดยอมรับและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นในการจัดการปัญหา ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของชุมชนนับเป็นปัจจัยความสำเร็จในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน