28 ธันวาคม 2564 | 22:09 น.

ประชุมหารือความก้าวหน้าในการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน ระหว่าง TEI-ERIA

27 ธันวาคม 2564 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) มีความร่วมมือกับ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ในการพัฒนาข้อมูล ศักยภาพ และเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ด้านการลดปัญหาขยะอันเกิดจากการผลิตและการใช้พลาสติก ในกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคเอชียตะวันออก

มีการริเริ่มแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะพลาสติกทะเล
ในภูมิภาคอาเซียน โดยแพลตฟอร์มจะตัวช่วยในเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลาสติกของภาคเอกชน เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้า สร้างโอกาสในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ได้มีแผนจะจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอกรณีตัวอย่างที่ดีในภูมิภาคนี้ เกี่ยวกับทางเลือกทดแทนการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของภาคธุรกิจเอกชน ผู้กำหนดนโยบาย และสังคมต่อไป