25 ธันวาคม 2564 | 22:56 น.

ข้อสรุปในการจัดการขยะพลาสติกทะเล

โครงการจัดการขยะพลาสติกในทะลและชุมชนชายฝั่ง หรือ MARPLASTICCs ดำเนินงานโดย IUCN ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนโดย SIDA ได้จัดงานสัมมนาข้อสรุปและข้อเสนอในการจัดการขยะพลาสติกทะเลจากการดำเนินโครงงาน MARPLASTICCs 

งานสัมมนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก IUCN มูลนิธิแจนแอนด์ออสการ์ EJF และ ATMEC ในการนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชุนในการจัดขยะพลาสติก โดยการหาแหล่งรองรับขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติก   การสำรวจและรายงานผลกระทบจากขยะทะเลและผลกระทบทางนิเวศจากขยะจากเครื่องมือประมงที่ถูกทิ้งในทะเล รวมทั้งนำเสนอสถานการณ์และแนวปฏิบัติในการจัดการขยะพลาสติกในบริเวณเกาะทั้งภายในและต่างประเทศ