25 ธันวาคม 2564 | 22:54 น.

อนาคต: กรุงเทพจะเป็นของใคร

22 ธันวาคม 2564 คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแผนงานและโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการเสวนาหัวข้ออนาคตกรุงเทพจะเป็นของใคร ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรี

การเสวนาได้นำเสนอให้เห็นกลไกความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ ซึ่งนำเสนอโดย ผศ.ดร.ณพงษ์ นพเกตุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เป็นแกนนำสำคัญที่ได้ร่วมกับชาวบางกะปิ ภาคเอกชน วัด และสถาบันการศึกษา ร่วมวางแผนโครงข่ายการเดินทางที่เชื่อมโยงและตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่

เช่นเดียวกับการพัฒนาริมคลองฝั่งธนบุรี ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและองค์กรสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้แผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชุมชนและเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทาง

พลังของการพัฒนากรุงเทพฯ ในลักษณะนี้มีกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และสานพลังกันให้มากขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพในระยะต่อไป