25 ธันวาคม 2564 | 22:51 น.

ประชุมคณะทำงานหลักของโครงการ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการ (Core team and Consultant Consultation Meeting)

22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โครงการความร่วมมือเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (CAP-SEA) จัดประชุมคณะทำงานหลักของโครงการ ร่วมกับคณะที่ปรึกษาโครงการ (Core team and Consultant Consultation Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานหลักของโครงการฯ นำเสนอแนวทางการทำงาน และการวิจัยด้านการศึกษาตลาดพลาสติกในประเทศไทย (Market Study) และนโยบายทางการเงินเพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในประเทศไทย (Fiscal Measure Analysis) รวมทั้งหารือแนวทางการทำงานของโครงการ ในปี 2565 ทั้งนี้การประชุมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) , สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ , กรมควบคุมมลพิษ , องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ