13 พฤศจิกายน 2564 | 14:14 น.

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของเมือง

12 พฤษจิกายน 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของเมือง” ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 6) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การบรรยายนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีความตระหนักด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน