13 พฤศจิกายน 2564 | 14:03 น.

Core Team Consultation Meeting Inputs from CAP-SEA project on Thailand BCG Action Plan

11 พฤศจิกายน 2564 โครงการความร่วมมือเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (CAP-SEA) ได้จัดประชุมหารือร่วมกับประธานคณะอนุกรรมการฯ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , กรมควบคุมมลพิษ เพื่อหารือในประเด็นแผนปฏิบัติการและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการ CAP-SEA ได้ร่วมให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการดังกล่าว และจะรวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมให้แก่คณะอนุกรรมการฯ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยยกระดับแผนปฏิบัติการและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ในลำดับต่อไป