13 พฤศจิกายน 2564 | 13:58 น.

โครงการศึกษารูปแบบการจัดการขยะบนเกาะในประเทศไทยและข้อเสนอเชิงนโยบาย TIWM

5-9 พฤศจิกายน 2564 คุณเบญจมาส โชติทอง คุณธนิรัตน์ ธนวัฒน์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานการจัดการขยะทะเลและขยะบนเกาะภายใต้โครงการของ IUCN ที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดระนอง พบว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ล้วนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ระบบการจัดการขยะบนเกาะประสบความสำเร็จได้