ฉลากสิ่งแวดล้อมกับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs

 
8 กันยายน 2564 | 17:51 น.

ฉลากสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า ฉลากเขียว กับโอกาสทางธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ปัจจุบันสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในเวทีการค้าโลกมากขึ้น โดยประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่างออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม มีอยู่เป็นจำนวนมากและเติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้รับการส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤติในด้านต่าง ๆ ผู้ประกอบการบางส่วนอาจไม่มีแผนรับมือและเมื่อต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หลายรายประสบปัญหาทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด ขณะที่ผู้ประกอบการอีกหลายรายกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อจะรอดผ่านวิกฤติครั้งนี้และครั้งหน้า 

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงการสร้างโอกาสและการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็งและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตว่า แนวทางหนึ่งที่อยากให้พิจารณา ก็คือ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนให้มีการผลิตที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การรับรองฉลากเขียวกับสินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการทั่วไป 


อ่านต่อได้ที่    https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/958838

เรียบเรียงโดย กุหลาบ รอดทอง 
เจ้าหน้าที่งานสื่อสารและบริการสังคม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย