• ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

  11 พฤษภาคม 2565 | 17:45 น.

  ต้นไม้ให้ความร่มรื่นและร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าใหญ่หรือในเมืองอันวุ่นวาย บริเวณที่มีต้นไม้มักเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ต้นไม้จึงมีความเกี่ยวข้องต่อการกำเนิดของพระพุทธศาสนา จนมีคำกล่าวว่าการรักษาต้นไม้ รักษาป่า รักษาธรรมชาติ เป็นการปฏิบัติธรรม ต้น...
  อ่านเพิ่ม
 • Make reducing plastic second nature

  18 เมษายน 2565 | 20:09 น.

  Plastic is a preferred material in our daily lives due to its light weight, durability and low production cost. However, its widespread use has unwanted effects. Plastic waste can take a hundred years to decompose, all the while leaching into the environment and wreaking havoc on marine ecology and ...
  อ่านเพิ่ม
 • ชุมชนเมือง ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  28 มีนาคม 2565 | 20:08 น.

  ชุมชนเมือง พัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การวางแผนยังไม่เพียงพอและทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ความต้องการและเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามมามากมาย ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม...
  อ่านเพิ่ม
 • เดินหน้าประเทศไทยไร้ขยะพลาสติก! “ต้องลดและเลิก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว”

  16 มีนาคม 2565 | 12:52 น.

  พลาสติกเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน เนื่องจากคุณสมบัติทนทาน น้ำหนักเบา และใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่เมื่อกลายเป็นขยะพลาสติกที่หลุดรอดออกมาสู่สิ่งแวดล้อม กลับสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศ สัตว์น้ำ และยังแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกที่ย้อนกลับมาสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์โดยเฉพาะพลาสติกแบ...
  อ่านเพิ่ม
 • ฟางข้าวประโยชน์มากกว่าที่คิด คิดสักนิดก่อนเผา

  14 มีนาคม 2565 | 14:41 น.

  “ฟางข้าว” ส่วนของลำต้นและใบข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว มักถูกเผาทิ้งเพื่อเตรียมแปลงนาสำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป ทำให้เกิดฝุ่นควัน และเสียโอกาสในการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ หากไม่เผาแล้ว ฟางข้าวจะมีประโยชน์อะไร? หากถามว่าทำไมต้องเผาฟางข้าว เกษตรกรหลายคนคงจะตอบว่าไม่รู้จะเอาไปไหนหร...
  อ่านเพิ่ม
 • สัมผัสวิถีชาวคลอง เกษตรคนเมือง เศรษฐกิจสีเขียว ย่านฝั่งธนบุรีที่ชุมชนพูนบำเพ็ญ

  24 กุมภาพันธ์ 2565 | 19:15 น.

  การเติบโตทางเศรษฐกิจและขยายโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมา ย่อมส่งผลต่อวิถีชีวิตริมคลองในกรุงเทพฯ ซึ่งยังคงเหลืออยู่ไม่มาก พื้นที่ริมคูคลองถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่อยู่อาศัย บางพื้นที่รกร้างขาดคนดูแล การขยายของถนนทำให้การสัญจรด้วยคลองถูกลดความสำคัญลง คนเริ่มให้ความสำคัญกับการออกไปทำงานภา...
  อ่านเพิ่ม
 • เศรษฐกิจสีเขียว เพื่อวิถีชีวิตชาวริมคลองฝั่งธนบุรี | TEI

  8 กุมภาพันธ์ 2565 | 17:24 น.

  วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผูกพันกับคูคลองและแม่น้ำมาตั้งแต่อดีต ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลอง ที่เอื้อต่อการเกษตร ในสมัยก่อนมีการขุดคูคลองหลายสาย เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังถูกใช้ในการระบายน้ำ และคมนาคมขนส่ง มีหลายคนเคยกล่าวว่ากรุงเทพฯเปรียบเสมือนเวนิสตะวันออกเพราะมีความ...
  อ่านเพิ่ม
 • ปีใหม่ 2565 กับวิถีชีวิตใหม่ที่ชาญฉลาด | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  10 มกราคม 2565 | 10:08 น.

  ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 คงทำให้หลายคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา บางคนใช้ช่วงเวลาช่วงนี้คิดทบทวนและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนมากขึ้น แน่นอนว่า เราทุกคนต่าง...
  อ่านเพิ่ม
 • “อาคารลดคาร์บอน” ตอบรับกระแส Net Zero Greenhouse Gas Emission

  28 พฤศจิกายน 2564 | 00:47 น.

  ความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมวงกว้าง ก็คือการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร การประชุมCOP26ผู้นำเกือบ 200 ประเทศ ได้ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขและรับมือปัญ...
  อ่านเพิ่ม
 • การผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

  8 พฤศจิกายน 2564 | 15:55 น.

  ปัจจุบันประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเมือง ดังที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ ที่บูรณาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 17 ...
  อ่านเพิ่ม
 • เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต้องคิดและทำเป็นระบบและเชื่อมโยง

  3 พฤศจิกายน 2564 | 18:27 น.

  ขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตและการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ป้องกันการกระแทก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งก็มากเกินความจำเป็น ยิ่งในยุคนี้ที่มีการขยายตัวของบริการสั่งสินค้าออนไลน์ ขยะบรรจุภัณฑ์ก็เพิ่มมากขั้นตามมาแม้จะอยู่ในภาวะแม้เศรษ...
  อ่านเพิ่ม
 • ไผ่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  19 ตุลาคม 2564 | 12:14 น.

  ไผ่เป็นพืชโตเร็ว มีศักยภาพทดแทนสูงและยั่งยืน ไผ่ เป็นพืชที่มีความสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวาง โตเร็วทันใช้ สามารถหมุนเวียนและทดแทนต้นที่ถูกตัดได้เร็ว จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการทดแทนสูงและยั่งยืน สำหรับประเทศไทยนั้นมีไผ่กระจายอยู่ทั่วประเทศพบไผ่ 69 ชนิด ขณะที่มีการสำรวจพบไผ่ทั่วโลกปร...
  อ่านเพิ่ม