การพัฒนาสื่อสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการสร้างสื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา ออกแบบสื่อการเรียนรู้และชุดนิทรรศการ การจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ระยะเวลาดำเนินงาน: 3/3/2561-30/9/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: พวงผกา ขาวกระโทก
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 344 | puangpaka@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ