วารสารธุรกิจสีเขียว

เป็นวารสารที่ดำเนินการภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วารสารราย 4 เดือน

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ผลงานของบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีการดำเนินการจัดการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี การดำเนินการภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นวารสารธุรกิจสีเขียวได้รับการยอมรับจากหน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเยาวชน เป็นอย่างดี
ระยะเวลาดำเนินงาน: ต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภัทรา จิตรานนท์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 518 | pattra@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ