โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา (การรับรองเมืองสีเขียวในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และกิจกรรมเรียนรู้การบริโภค ขยะ และน้ำ)

โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว หรือ Toyota Green Town เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ผนวกกับองค์ความรู้ของโตโยต้า เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคโดยได้ดำเนินการไปแล้วใน 3 พิ้นที่ คือ เชียงราย กระบี่ และเชียงคาน ในปีนี้ โตโยต้าได้ดำเนินโครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา หรือ Toyota Green Town Ayutthaya โดยพัฒนาพื้นที่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับชมชนและสังคม 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำเกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โตโยต้าเมืองสีเขียว อยุธยา รวมถึงออกแบบกิจกรรมเรียนรู้การบริโภค ขยะ และน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นความเป็นเมืองสีเขียวในรูปแบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Carbon)
ระยะเวลาดำเนินงาน: 01/09/2561 - 31/12/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ: อาริยา วัชราพฤกษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 355 | ariya@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found