การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco-City) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

จัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนตามแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Ecological City : Eco - City) สู่การปฏิบัติในพื้นที่ จัดทำแผนและผัง ต้นแบบเมืองนิเวศ (Eco - City) และแนวปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สู่สังคมที่มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสมดุลเชิงระบบนิเวศกับฐานทรัพยากรของพื้นที่
ระยะเวลาดำเนินงาน: 26/3/2561-20/12/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.รัตมณี อ๋องสกุล
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 361 | rutmanee@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found