The Asia Pacific Ministerial Meeting

สนับสนุนการจัดประชุมให้แก่ภาคประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อร่าง statement สำหรับประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาดำเนินงาน: 4/9/2560- 8/9/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ:
ผู้รับผิดชอบโครงการ: จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 500 | chuthatip@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found