การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนเมือง/ บูรณาการเครือข่ายเพื่อขับ เคลื่อนสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน/พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว  คัดเลือกเมืองสิ่งแวดล้อมอาเซียน
 
ระยะเวลาดำเนินงาน: 17/11/2559 - 13/08/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 500 | chuthatip@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found