การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนพม่าเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนพม่าในการจัดการขยะชุมชน
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/7/2559 - 30/06/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: United States Embassy
ผู้รับผิดชอบโครงการ: จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 500 | chuthatip@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found