การประกวดเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559: ช่วงการประเมินพื้นที่

กิจกรรมต่อเนื่องจากช่วงแรกที่ซึ่งได้ทำการคัดเลือกเทศบาลที่ผ่านรอบเอกสารแล้วเสร็จ ช่วง 2 นี้ จึงจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจกรรมของเทศบาลที่ผ่านเข้ารอบ 33 เทศบาล
ระยะเวลาดำเนินงาน: 21/12/2559 - 19/06/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กมลรัตน์ โพธิ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | kamolrat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ