การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน

สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/09/2560 - 31/12/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 505 | chuthatip@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found