โครงการเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในอนาคต

ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าน่าน พร้อมดำเนินกิจกรรมนำร่อง และพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/06/2560 - 30/04/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: Japan International Cooperation Agency (JICA)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: กมลรัตน์ โพธิ
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 208 | kamolrat@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found