การส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าหนาทึบ ทำให้ระบบสายส่งไม่อาจเข้าถึง ดังนั้น แหล่งพลังงานของ ๑๗๓ หมู่บ้าน (ร้อยละ ๔๒ ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด) จึงมาจากแหล่งที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (Off-grid) ได้แก่ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells) และพลังงานดีเซล ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้เพียง     ร้อยละ ๑๐ ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในจังหวัด ในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ รัฐบาลได้สนับสนุนให้ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ให้แก่ทุกหมู่บ้านตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ ซึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ ๑๔,๗๐๐ ชุด แต่เกิดปัญหาเนื่องจากชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่มีศักยภาพในการดูแลรักษา ทำให้ปัจจุบันเหลือระบบเซลล์แสงอาทิตย์อยู่เพียงร้อยละ ๓๗ เท่านั้น อย่างไรก็ดี ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System; SHS) ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถติดตั้งและเข้าถึงชุมชนได้ง่าย ไม่มีอุปสรรคด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าในการก่อสร้างระบบฯ และสามารถพัฒนาให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนได้ ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ และจัดอบรมให้ทุกครัวเรือนสามารถดูแลรักษาระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง และจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการระบบฯ และสามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นดำเนินการตามได้

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนตัวอย่างที่มีการใช้และการจัดการระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ระยะเวลาดำเนินงาน: 1/03/2557-31/12/2561
ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภิญญดา เจริญสิน
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found