การพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย

สนับสนุนประเทศไทยในการศึกษาการพัฒนาแนวทางควบคุมการเผาในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ปัญหา PM2.5 .ในประเทศไทย โดยมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ระยะเวลาดำเนินงาน: 30 กรกฎาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้สนับสนุนโครงการ: PURE EARTH
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิลาวรรณ น้อยภา
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 322 | wilavan@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ