ฉลากเขียว

จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดและให้การรับรองเครื่องหมายฉลากเขียวแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เพิ่มความตระหนักในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่าง การใช้เครื่องหมายฉลากเขียว 757 รุ่น/ 34 กลุ่มผลิตภัณฑ์/ 101 บริษัท)
 www.tei.or.th/greenlabel
 

ระยะเวลาดำเนินงาน: งานต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนโครงการ: ภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.ฉัตรตรี ภูรัต
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 522 | chuttree@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ