การพัฒนากลไกการส่งเสริมพลังการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่เป้าหมายก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์

ระยะเวลาดำเนินงาน: 7 มีนาคม 2565 - 30 กันยายน 2565
ผู้สนับสนุนโครงการ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบโครงการ: วิศรา หุ่นธานี
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ