• 2564

 • Procurement of Services below the EU threshold: Corporate Social Responsibility (CSR) Guideline for Climate Actions

  พัฒนาคู่มือ "ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Actions) หรือ คู่มือ CSR ด้าน Climate Actions" สำหรับภาคเอกชนพร้อมทั้งจัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อแนะนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคู่มือ CSR ด้าน Climate Actions" ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คำแนะนำแก่องค์กรภาคเอกชน/ภาคธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ...
 • ชุมชนลดเปลี่ยนโลก

  โครงการชุมชนลดเปลี่ยนโลก เป็นโครงการภายใต้โครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า โดยโตโยต้าเมืองสีเขียว ที่เปลี่ยนชื่อจากโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา (ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548) โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และความตระหนักต่อปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษที่สอดคล้องตามบริบทข...
 • ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS)

  โครงการSUCCESS(Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient, and sustainable societies in Thailand project) เริ่มต้นดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการให้กับภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย สงขลา พัทลุง และสตูล ในการจัดการด้านธรรมาภิบาลและการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
 • 2563

 • การปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม WD ร่วมด้วยช่วยสังคม Green Actions for Community Relations

  โครงการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม WD ร่วมด้วยช่วยสังคม Green Actions for Community Relations ดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของ Western Digital ในรูปแบบกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้เพิ่มพี้นที่สีเขียว ร่วมด้วยช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน" เพื่อสร้างความตระหนักและกระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ...
 • 2562

 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 14/15

  โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาแนวทางลดผลกระทบของปัญหา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียนเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนใน 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม การจัดการพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลัง...
 • Urban Climate Resilience in South East Asia Partnership (UCRSEA)

  สร้างศักยภาพงานวิจัยด้านการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบการกลายเป็นเมือง ความเปราะบางของเมือง และการรับมือของเมืองด้านต่างๆ
 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา: ศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน

  จัดตั้งและเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เรื่องโลกร้อน 3 แห่ง (ทุ่งสง อุโมงค์ เมืองแกลง) โดยให้เทศบาลต่างๆ เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
 • 2561

 • Climate Change and Sustainable Development for stakeholders in Thailand and ASEAN

  พัฒนาเนื้อหาสำหรับคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทยและอาเซียน
 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13/14

  ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี Facebook https://www.facebook.com/we.stop.globalwarming Page https://www.facebook.com/StopGlobalwarmingProject/
 • 2560

 • Strengthening ACCCRN Network in Thailand and Mekong Region

  เพิ่มเครือข่ายใหม่ๆ ของ ACCCRN พร้อมพัฒนาเว็ปไซต์ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงโดยบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • Ecosystems Services for Poverty Alleviation (ESPA) Programme

  ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมข้อเสนอโครงการ Eco-systems Services for Poverty Alleviation
 • Mainstreaming Urban Climate Resilience in Local Development

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลและสื่อท้องถิ่นมีศักยภาพถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่สาธารณะถูกต้องและเข้าใจง่าย
 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12/13

  ส่งเสริมชุมชน โรงเรียน และอปท. ดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในท้องถิ่น โดยจัดเก็บข้อมูล GHG ที่ลดลง พร้อมมอบรางวัลกรณีที่มีผลงานที่ดี
 • 2559

 • เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 4 (ACCCRN phase4)

  “ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) โดยมุ่งส่งเสริมให้ 10 เมืองนำร่องใน 4 ประเทศภายในภูมิภาคเอเชีย คือ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย มีศักยภาพและความพร้อม เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประสานงานกันเป็นเครือข่าย และร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆ ระดับท้องถิ่นในการพัฒนายุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ เพ...
 • 2558

 • ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

  โครงการฯ มีวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน และโรงเรียน ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ 4 หัวข้อ คือ การลดปริมาณขยะ การเดินทางอย่างยั่งยืน การลดใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีการจัดทำบัญชีพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของครัวเรือนในระดับชุมชน และในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่...
 • 2557

 • เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (M-BRACE)

  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับเมือง เทศบาลและท้องถิ่นในประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี