26 มีนาคม 2564 | 09:56 น.
ภายใต้โครงการ:

อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียน

25 มีนาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม นำโดยคุณอาริยา วัชราพฤกษ์ และทีม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะและการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศีกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางคูวัด จำนวน 50 คน เพื่อให้นักเรียนได้ต่อยอดความรู้ไปยังการดำเนินงานจัดการขยะในโรงเรียน มุ่งสู่ zero waste ตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป