30 กันยายน 2565 | 18:52 น.
ภายใต้โครงการ:

การประชุมโฟกัสกรุ๊ป Mekong Plastic Innovation Hub โดยองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย 

30 กันยายน 2565 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการประชุมโฟกัสกรุ๊ป Mekong Plastic Innovation Hub ซึ่งจัดโดย องค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (CSIRO) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยประยุกต์ของเครือรัฐของออสเตรเลีย การประชุม Mekong Plastic Innovation Hub ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานพลาสติกในประเทศไทย ต่อการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมพลาสติกเพื่อการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Mekong Plastic Innovation Hub) ในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

Mekong Plastic Innovation Hub ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัย ธุรกิจขนาดเล็ก และ Start-up ในการสร้างระบบนิเวศการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา